Uchwały RADY miejskiej


OBSZARY UCHWAŁ RADY Miejskiej
W 2021 r. Rada Miejska w Kluczborku podjęła 180 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały przede wszystkim dotyczyły zmian w uchwale budżetowej, zmian wieloletniej prognozy finansowej, umarzania wierzytelności czy stawek podatków i opłat lokalnych.


Często poruszanym na sesjach rady tematem były też sprawy organizacyjne i ustrojowe. Na ich mocy m.in. dokonywano zmian w Statucie Gminy, organizowano pracę rady, a także nadawano nazwy poszczególnym ulicom.


Taka sama ilość uchwał tyczyła się zagadnień z zakresu kultury oraz sportu. W ciągu roku m.in. wielokrotnie przyznawano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy różnorakich zabytkach.


Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku