REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Kluczbork w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczbork, które jest dokumentem o charakterze planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.


Istotna część zadań burmistrza w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.23


dokumenty i programy strategiczne gminy były realizowane w 2021roku,
w tym:
2

z obszaru

ochrony środowiska

2

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym


3

z obszaru

ładu przestrzennego

1

z obszaru

ochrony zdrowia

4

z obszaru

gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i energetycznej

3

z obszaru

kultury i sportu

4

z obszaru

oświaty

1

z obszaru

rewitalizacjiKrótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymprogram współpracy gminy KLUCZBORK z organizacjami POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/388/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcie Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Kluczbork i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu zawarto w zakładce raportu Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego

program "KLUCZBORK DLA RODZINY +"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIV/238/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „ Kluczbork dla rodziny +” obowiązującego od 2020 roku.

Cel: Program zakłada szereg działań skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, uczestnicy programu mogą korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie programu przedstawiono na dedykowanej podstronie raportu Karta "Kluczbork dla rodziny +".

program "GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIV/239/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Kluczbork dla Seniora” obowiązującego od 2020 r.

Cel: Niniejszy dokument jest elementem polityki senioralnej i ma na celu podejmowanie działań prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności społecznej oraz samodzielnego, zdrowego życia osób starszych.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie programu przedstawiono na dedykowanej podstronie Raportu Karta "Kluczbork dla seniora".


Zdjęcie kluczborskich kart mieszkańców.


Grafika "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2021- 2030".

W 2021 roku podjęto Uchwałę Nr XXXII/502/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 r. Dokument będzie określał zamierzenia i plany na następne 10 lat.

Przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców w celu podzielenia się opiniami na temat potrzeb i problemów, jakie dotykają gminę Kluczbork. Prace w celu uchwalenia nowej strategii będą kontynuowane w 2022 r.programy z obszaru pomocy społecznejprogram "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXI/491/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kluczborku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel: Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację niniejszego programu w 2021 r. wykorzystano środki z dotacji w wysokości 86.782 zł.

program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXI/492/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kluczborku do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Cel: Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa

Realizacja w 2021 r.: Na realizację niniejszego programu w 2021 r. wykorzystano środki z dotacji w wysokości 19.039 zł.programy z obszaru ochrony zdrowiaGMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KLUCZBORK NA 2021 ROK

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII/404/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kluczbork na 2021 r.

Cel: Niniejszy dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczono środki w łącznej wysokości 704.003,20 zł. W ramach realizacji programu, podejmowano następujące działania:

 • udzielono dotacji dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dzieci i młodzieży;

 • przekazano dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dla PCPR;

 • przeprowadzono kampanie profilaktyczne;

 • zakupiono materiały edukacyjne i informacyjne;

 • prowadzono punkt pomocy psychologicznej oraz warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla pedagogów;

 • prowadzono Świetlicę Terapeutyczno-Wychowawczą "Parasol";

 • funkcjonowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.programy z obszaru ochrony środowiskaProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Program "Gmina Kluczbork Pomaga Mieszkańcom Dbać o Swoje Środowisko".

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIX/591/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

Cel: Niniejszy program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. przestał obowiązywać Program ochrony środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. W ramach nowego opracowania przedstawiono podsumowanie i ocenę efektów działań w okresie 2017-2020. W ramach programu realizowano następujące działania:

 • likwidacja niskiej emisji-dotacje z budżetu gminy i programów zewnętrznych;

 • monitoring czystości powietrza, nasadzenia drzew;

 • polepszenie selektywnej zbiórki odpadów-edukacja mieszkańców w tym zakresie.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kluczbork

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji przyjęte na mocy Uchwały Nr XV/253/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork.

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu prowadzono działania związane z wymianą oświetlenia ulicznego na LED, przygotowanie projektów budowy ścieżek rowerowych, zmniejszenie emisji poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Prowadzony był gminny system monitoringu jakości powietrza. 30 czujników do pomiaru stężenia pyłu PM 10 i PM 2,5 rozmieszczonych jest na terenie miasta i sołectw w Gminie Kluczbork. Na terenie miasta rozmieszczono również 3 tablice informacyjne prezentujące aktualne wyniki pomiarów zanieczyszczenia. Tablice znajdują się na budynkach: przy targowisku ul. Moniuszki 7, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz kina „Bajka”. Uruchomiona jest także platforma informacyjna oraz aplikacja mobilna KANAREK, które prezentują wyniki pomiarów zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym. Przedstawiane dane mają charakter edukacyjny, a ich celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niska emisją.

Program "Czyste Powietrze".

Gmina Kluczbork przystąpiła do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu celem realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze, którego ideą jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach realizacji tego porozumienia otwarty został gminny punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym zainteresowani mogą otrzymać pełną informację o programie Czyste Powietrze i warunkach dofinansowania oraz pomoc w kwestiach technicznych oraz wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i płatność.

"Czyste powietrze dla szkół - Kluczbork"

Program "Czyste powietrze dla szkół - Kluczbork".

Akcja - Czyste Powietrze dla szkół - to inicjatywa, podczas której placówki szkolne z Gminy Kluczbork konkurowały o oczyszczacz powietrza. Uczniowie szkół za pomocą aplikacji liczyli liczbę kroków. Szkoła z najlepszym rezultatem otrzymała oczyszczacz powietrza. Sponsorem nagrody specjalnej była Gmina Kluczbork oraz Fundacja "Droga do lepszego" - Movello - Twój Dobry Ruch.programy z obszaru ŁADU PRZESTRZENNEGOstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kluczbork

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte na mocy Uchwały Nr XXXI/237/2000 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 listopada 2000 r. Ostatnia zmiana Studium została przyjęta uchwałą Nr XXVII/410/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Na podstawie studium podejmowano uchwały dotyczące nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tereny inwestycyjne), a także w sprawie zmian oraz przystąpienia do sporządzenia. W 2021 r. podjęto następujące uchwały:

 • Uchwałę Nr XXXVI/551/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2021 roku w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa;

 • Uchwałę Nr XXXIII/508/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część północna;

 • Uchwałę Nr XXXIII/509/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa;

 • Uchwałę Nr XXIX/438/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa;

 • Uchwałę Nr XXIX/443/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogdańczowice;

 • Uchwałę Nr XXVIII/429/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/167/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów.

Zdjęcie szarego budynku z czerwonym dachem.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kluczbork na lata 2018-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLVI/452/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kluczbork na lata 2018 - 2021.

Cel: Celem programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizacja w 2021 r.: Udzielono dotacji na remont zabytkowych kościołów oraz prace konserwatorskie w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz remont obiektów zabytkowych (dotacja dla Wspólnot Mieszkaniowych).

Uproszczony Plan Urządzania Lasu

Cel: Plan zawiera ustalenia dotyczące m.in. siedliskowego typu lasu, inwentaryzacji drzewostanu, jego wieku, składu gatunkowego, zasobności oraz określa rodzaj i wielkość zabiegów gospodarczych i hodowlanych na okres dziesięcioletni.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. został przygotowany projekt Uproszczonego Planu Urządzenia dla Lasów Komunalnych Miasta Kluczbork dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Gminy Miejskiej Kluczbork. Ponadto prowadzono zabiegi pielęgnacyjne, wycinki, nasadzenia na terenie lasu komunalnego, zgodne z Planem Urządzenia Lasu.
programy z obszaru rewitalizacjiLOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY KLUCZBORK NA LATA 2016-2023 - AKTUALIZACJA

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/474/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2016-2023.

Cel: Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: Realizowano projekt „Wzrost jakości przestrzeni publicznej przez rewitalizację ogólnodostępnych obiektów sportowych”. W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących zadań:

 • Rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 10 w Kluczborku;

 • Rewitalizacja wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w parku miejskim w Kluczborku;

Zdjęcie przedstawia loga.programy z obszaru gospodarki komunalnejWieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. na okres od 01.06.2021 roku do 31.12.2024 roku dla Gminy Kluczbork

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXII/499/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. na okres od 01.06.2021 roku do 31.12.2024 roku dla Gminy Kluczbork.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu realizowano następujące zadania w 2021 r.:

 • poprawa bezpieczeństwa przesyłu wody w obrębie wodociągu grupowego Krzywizna - budowa sieci wodociągowej SUW Krzywizna (projekt);

 • rozbudowa sieci wodociągowej w Ligocie Górnej ul. Gliwicka;

 • rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Księdza Skargi w Kluczborku;

 • poprawa bezpieczeństwa przesyłu wody między ujęciami a SUW Kluczbork (I etap - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r.; III etap - projekt robót geologicznych);

 • rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy;

 • wykup sieci wodociągowych;

 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Górnej ul. Gliwicka;

 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Księdza Skargi w Kluczborku;

 • rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Kontynuowano także zadania z planu wieloletniego na lata 2018-2021:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej - ulepszenie systemu napowietrzania ścieków i systemu odwadniania osadów;

 • ulepszenie budynku stacji mechanicznego oczyszczania ścieków i urządzeń technologicznych w budynku (żelbetowa komora uspokojenia, instalacja wewnętrzna technologiczna) - opracowano projekt a realizacja zadania jest zaplanowana w 2024 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork na 2021 rok

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/447/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork na 2021 r.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

 • ograniczenie populacji bezdomnych kotów przez sterylizację;

 • dokarmianie bezdomnych kotów;

 • zapewnienie bezdomnym psom i kotom opieki w azylu i opieki weterynaryjnej;

 • pomoc w adopcji przez nowych opiekunów.programy z obszaru gospodarki mieszkaniowejProgram wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2019-2023.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Kluczbork, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

 • dokonywano częściowych remontów lokali gminnych, bieżących napraw instalacji i urządzeń w lokalach;

 • poprawiono stan techniczny kilku z lokali (doprowadzono kanalizację i nowe instalacje);

 • na bieżąco usuwano awarie i ich skutki;

 • przeprowadzono okresowe przeglądy techniczne obiektów i lokali.programy z obszaru gospodarki energetycznejZałożenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kluczbork na lata 2018-2032

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Kluczbork.

Cel: Celem dokumentu była ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja programu ma umożliwić zabezpieczenie zapotrzebowania w energię na rynku lokalnym gminy oraz każdego z odbiorców, w tym wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano następujące działania:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

 • realizacja programu "Czyste Powietrze" (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);

 • działania mające na celu likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła.programy z obszaru SPORTUPROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVIII/416/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2021.

Cel: Głównym celem była aktywizacja fizyczna dzieci i młodzieży, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy i nadwagi i otyłości. Promowanie zdrowego stylu życia.

Realizacja w 2021 r.: Udział brało 224 dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Kluczbork.

PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VI/104/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu „Szkolny Klub Sportowy” ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

Cel: Program rozwijał aktywność fizyczną uczniów szkół podstawowych poprzez promowanie dodatkowej aktywności fizycznej pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego w formie zajęć sportowych dając możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Promował aktywne spędzanie wolnego czasu

Realizacja w 2021 r.: W programie brało udział 14 grup, 218 dzieci i młodzieży szkół podstawowych Gminy Kluczbork.programy z obszaru kulturyNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVI/545/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia z dnia 27 października 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Cel: Celem programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci, zakup nowości wydawniczych, organizacja konkursów promujących czytelnictwo, prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych przez przedszkola.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu realizowano następujące działania:

 • zakup nowości wydawniczych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczborku i ich promocja;

 • promocja czytelnictwa i działalności biblioteki - spotkania autorskie, spotkania z głośnym czytaniem, wystawy, zajęcia edukacyjne, imprezy czytelnicze.programy z obszaru oświatyProjekt " Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VI/110/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu Nr POWR.02.10.00-00- 5016/18 pn. Kluczborska Szkoła Ćwiczeń w ramach konkursu Nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Cel: Celem projektu było wsparcie wysokiej jakości edukacji poprzez utworzenie modelu Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń w 3 publicznych szkołach podstawowych. Nauczyciele, uczniowie, studenci rozwijali kompetencje kluczowe, umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne niezbędne na rynku pracy. Doskonalenie nauczycieli wsparte było współpracą z partnerami WSZiA w Opolu i RZPWE w Opolu.

Realizacja w 2021 r.: W projekcie brało udział 10 szkół podstawowych, w tym 3 z Gminy Byczyna.

Projekt "Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VIII/153/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej w ramach poddziałania (09.01.03.Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 RPO WO 2014-2020).

Cel: Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych przedszkolaków, realizowane wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizacja w 2021 r.: Działania w ramach projektu koncentrowały się wokół objęcia kompleksowym wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym w formie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących deficyty, w tym wynikające z niepełnosprawności. Adekwatnie do potrzeb dzieci zostały podniesione i uaktualnione kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej, kształtowania myślenia matematycznego i badawczego, rozwijania kreatywności dzieci oraz TIK.

Projekt " Laboratoria Przyszłości"

Program rządowy - Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Cel: Projekt ma na celu unowocześnić szkoły tak, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów. Lekcje także mają pomagać w im odkrywaniu talentów.

Realizacja w 2021 r.: W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Projekt pt. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII/405/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel: Projekt ma na celu nauczanie oraz doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych nauczycieli, poznanie nowych i efektywnych metod nauczania i uczenia się oraz pogłębiania umiejętności zarządzania i realizacji projektów międzynarodowych.

Realizacja w 2021 r.: Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowano w szkołach na terenie Gminy Kluczbork.