Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego


Wartość dotacji przekazanej dla NGO w 2021 r.

3 037 560


W 2021 r. współpraca Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi odbywała się na podstawie otwartych konkursów ofert oraz tzw. "małych grantów". Ogłoszono osiem otwartych konkursów ofert na realizację zadań na terenie Gminy Kluczbork w 2021 r.

Do Urzędu Miejskiego w Kluczborku wpłynęło łącznie 13 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - 1 z nich nie otrzymała dofinansowania. Umowy podpisano z 32 organizacjami pozarządowymi.

W oparciu o art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie tzw. „małego grantu" 26 organizacji pozarządowych zwróciło się do Gminy Kluczbork o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych.

Pomoc społeczna - rehabilitacja

*kwota dotacji na rok 2020 i 2021. Umowy 2-letnie, konkurs został przeprowadzony w 2019 r.

Wolontariat senioralny

Konkurs ofert prowadzony przez OPS

Profilaktyka antyalkoholowa

Kultura prowadzenie orkiestr dętych

Sport na podstawie uchwały RM Kluczbork

Ekologia i ochrona zwierząt

Kultura

Ochotnicze Straże Pożarne

Tryb bez konkursowy