ochrona środowiska naturalnego


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKARealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Kluczborka. Do najważniejszych z nich należą:


 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. na okres od 01.06.2021 roku do 31.12.2024 r. dla Gminy Kluczbork;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork na 2021 r.;

 • Program wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2019-2023;

 • Program ochrony środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024;

 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028;

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kluczbork;

 • Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kluczbork.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHORNA WÓD1 915 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,7 km

nowej sieci

wodociągowej

69 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

98,75%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 059 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,1 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

58 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

65,25%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


Gmina Kluczbork posiada bogatą sieć rzek oraz rowów melioracyjnych. W obrębie miasta i dwudziestu trzech sołectw koncentrują się zlewnie rzek: Stobrawa, Stara Stobrawa, Miejski, Baryczka, Struga, Kujakowicki, Kanał Krężel, Rakowy, Potok Leśny, Wilcza Woda, Borkówka, Kanał za stacją oraz Bogacica. Zlewnie wyżej wymienionych rzek uzupełniają rowy melioracyjne w ilości 250,5 km, które nie tylko wpływają na regulację stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych ale przed wszystkim na zwiększenie zdolności produkcyjnej gleby. Rowy znajdujące się na terenach zabudowanych, w okresie intensywnych opadów deszczu oraz roztopów wiosennych, prowadzą znaczne ilości wody i niejednokrotnie stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i ich mienia, wymagają szczególnej dbałości o ich stan i zachowanie swobodnych przepływów.


Ponadto, w obrębie Gminy Kluczborka koncentrują się znacznych rozmiarów zlewnie: - rzeki Stobrawy i rowu R-K, obejmująca teren wsi Kujakowice Górne, Biadacz, Bąków, Bogdańczowice, Ligota Górna i Ligota Zamecka, rowu R-Ł, z terenu wsi Chocianowice, Kuniów i tereny leśne - rowu R-B, obejmująca teren gruntów rolnych wsi Kujakowice Dolne, Ligota Dolna i Smardy Dolne oraz miejscowości Kluczbork. Zasadnicze znaczenie w kształtowaniu gospodarki wodnej na terenie Gminy Kluczbork, w obrębie rzeki Stobrawy pełnią: Zbiornik Retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie, na wysokości wsi Ligota Górna, jaz Ciarka - Bąków, jaz Bąków, jaz Ligota Dolna oraz jaz Krężel.


Ponadto, na terenie gruntów rolnych wsi Kujakowice Górne w obrębie rowu R-K, zlokalizowany jest zbiornik przeciwpowodziowy - suchy, który chroni północno - wschodnią część miasta przed podtopieniami. W 2021 r. na konserwację urządzeń wodnych Gmina Kluczbork przeznaczyła kwotę 134.620,46 zł, w tym;

 • 30.000,00 zł stanowiła dotacja celowa dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork, w ramach której Spółka Wodna wykonała konserwację urządzeń wodnych na długości 4.116 mb, za łączną kwotę 39.842,51zł, na terenie miejscowości Bażany, Bogacica, Czaple Wolne i Kuniów,

 • 104.620,46 zł - przeznaczone na konserwację urządzeń wodnych na długości 7.154 mb, na terenie miejscowości Krasków, Ligota Górna, Maciejów, Czaple Wolne, Krzywizna i Kluczbork oraz utrzymanie zastawek na rowach R-K, R-K1 i R-K2 i za gotowość do ich obsługi w sytuacji wysokich stanów wód.


Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych, w 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

 • Budowa sieci sanitarnej do działek budowlanych w Kraskowie - 11.300,00 zł (dokumentacja projektowa);

 • Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Dolnej do szatni LZS - 33.118,20 zł;

 • Budowa sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych w Kraskowie - 301.032,08 zł;

 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej - 129.633,47 zł;

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podkowińskiego - 56.844,01 zł.utrzymanie zieleni, lesistość i tereny chronioneW Gminie Kluczbork znaczną część obszaru zajmują użytki rolne - 15.625 ha, co stanowi 72% ogólnej powierzchni gminy. Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia zajmują 19,9% ogólnej powierzchni gminy. Lasy zajmują ok. 19,4% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości gminy jest uważany za średni, niższy od przeciętnej lesistości powiatu (29,7%), i niższy do wskaźnika dla województwa (25,5%) oraz kraju (27,5%).


Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Kluczbork stanowi ok. 22,8% powierzchni gminy, jest to wartość niższa od średniej wartości dla województwa opolskiego wynoszącej 27,2%. Na terenie Gminy Kluczbork ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:

 • Stobrawski Park Krajobrazowy,

 • Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko-Turawskie,

 • Obszary Natura 2000 - Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą - obszar siedliskowy,

 • Rezerwat przyrody - Bażany,

 • Pomniki przyrody (13 obiektów).
74,6

Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i zieleńców (ha)*

4 698,3

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha)*

30

Drzewa posadzone w 2021 r.

2 163

Krzewy i byliny posadzone w 2021 r.

*Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS


W 2021 roku posadzono 2.193 sztuki roślin, w tym:

  • magnolia - 15 szt.

  • hortensja bukietowa - 90 szt.

  • hortensja ogrodowa - 90 szt.

  • śnieguliczka lub krzewuszka - 425 szt.

  • funkia - 425 szt.

  • wiśnia 'Kanzan' – 3 szt.

  • liliowiec 'Stella de Oro' - 360 szt.

  • rozchodnik okazały 'Brillant' - 425 szt.

  • rozchodnik okazały 'Stardust' - 250 szt.

  • kostrzewa sina - 110 szt.


oraz wykonano łąkę kwietną o powierzchni około 2.200 m2.


Zdjęcie kwiatów na łące.
Zdjęcie maku na łące.
Zdjęcie słonecznika na łące.ochrona BIORÓŻNORODNOŚCI I KRAJOBRAZUGmina Kluczbork podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Kluczbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1: Ochrona różnorodności biologicznej.

„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Kluczbork” jest projektem partnerskim w którego realizację zaangażowane zostaną 3 podmioty: Gmina Kluczbork, Stowarzyszenie Wsi Bogacica "Bogatalanta" oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Przedmiotowy projekt zakłada m.in.

 • remont zbiornika wodnego w Bąkowie i wykoszenie jego skarp, co pozwoli na odtworzenie siedlisk wodno-błotnych i poprawienie stanu miejsca rozrodu płazów, ptaków wodno-błotnych i innych gatunków związanych z wodami;

 • podniesienie świadomości oraz wiedzy mieszkańców i turystów na temat bioróżnorodności - w tym ochrony gatunków wodno-błotnych poprzez budowę infrastruktury edukacyjno-informacyjnej, zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych i warsztatów, prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych z terenu woj. opolskiego, prowadzenie edukacji dla pozostałych grup docelowych.

Zadania realizowane przez partnerów w dużej mierze obejmą działania w zakresie mikroretencji, prowadzone łącznie na 2 stawach, w tym na stawie położnym na obszarze Natura 2000, których celem będzie odtworzenie naturalnego krajobrazu. Ponadto utworzone, wyremontowane zostaną ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze przy stawie. W miejscach realizacji projektu przez partnerów ustawione zostaną tablice edukacyjne zawierające treści dydaktyczne związane z bioróżnorodnością, mikroretencją, Naturą 2000.

W 2021 r. na realizację ww. zadania wydatkowano środki w wysokości 1.251.311,94 zł.

Zdjęcie drewnianej gabloty ustawianej przy drzewie.
Tablica "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Kluczbork".GOSPODARKA ODPADOWAwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

11 573 166

+6,68%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na wartość -2.036.688,88 zł.

W 2021 r. obowiązywały następujące stawki opłat za odpady komunalne:

 • do 30 czerwca 2021 r.:

  • 23,00 zł od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów;

  • 46,00 zł od mieszkańca w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów.

 • od 1 lipca 2021 r.:

  • 30,00 zł od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów;

  • 60,00 zł od mieszkańca w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów.

Należy nadmienić, że deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ma związek z trudną sytuacją na rynku odpadów komunalnych występującą przed rokiem 2021 - w tym m.in. rosnącymi kosztami energii i surowców, stale zwiększającymi się kosztami zagospodarowania i składowania odpadów, a także dopasowywaniem instalacji do obowiązujących przepisów. W ostatnim czasie sytuacja na rynku zaczęła się normalizować, o czym świadczą malejące ceny za odbiór 1 Mg większości frakcji odpadów komunalnych w 2022 r.


13 572,4

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,49

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

8 051,2

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


5 521,2

Łączna masa zebranych i odebranych odpadów segregowanych (tony)

4 912,9

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

608,3

Łączna masa odpadów segregowanych zebranych w PSZOK (w tonach)


OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU


26,0%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych
wartość wymagana - min. 20%

83,0%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

wartość wymagana - min. 70%

13,6%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

wartość dopuszczalna - max 35%

9,5%

Poziom składowania

wartość dopuszczalna - max 30%