SYSTEM OŚWIATOWY Gminy


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY1198

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach na terenie Gminy Kluczbork.

107,06 %

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach na terenie Gminy Kluczbork w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

20,03

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,39

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2344

Liczba uczniów w szkołach podstawowych

84,93 %

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,37

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

6,17

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.SYSTEM OŚWIATOWY Gminy kluczbork W 2021 R.
Zdjęcie przedstawia budynek szkoły.

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Kluczbork była organem prowadzącym dla 6 przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych, a także szkoły muzycznej.


Przedszkola:

 • Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku;

 • Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku;

 • Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej;

 • Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską;

 • Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych;

 • Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach;

Szkoły podstawowe:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brygady Pancernej w Bogacicy;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie.


Szkoła muzyczna:

 • Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku.


Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021


634

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2020/2021


432

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

202

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021


Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego


2 016 257

Wartość dotacji przekazana dla niepublicznych SP i STO w 2021 r.

989 977

Wartość dotacji przekazana dla niepublicznych przedszkoli w 2021 r.

558 669

Wartość dotacji przekazana dla niepublicznych żłobków w 2021 r.


Dotacje dla niepublicznych jednostek w 2021 rokurealizowane projekty i programy edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021Jednym z głównych zadań realizowanych w obszarze oświaty jest zwiększanie możliwości indywidualnego rozwoju ucznia, motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć. Gmina Kluczbork w celu wspierania dzieci i młodzieży realizowała następujące projekty i programy edukacyjne:


 • Projekt "Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej”:

Projekt skierowany jest do 6 ośrodków wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kluczbork. Działania koncentrowano wokół objęcia kompleksowym wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym w formie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących deficyty, m.in. wynikające z niepełnosprawności. Projekt realizowano od 15 maja 2019 r. do 14 maja 2021 r. Pozyskane środki zewnętrze do projektu: 1.385.113,62 zł. Wykonanie w 2021 r. wyniosło 206.409,94 zł.


 • Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Okres realizacji projektu: 24 miesięcy, od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. Projekt ma na celu nauczanie oraz doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych nauczycieli, poznanie nowych i efektywnych metod nauczania i uczenia się. Kwota dofinansowania wynosi 170.528,79 zł. Wykonanie w 2021 r. wyniosło 107.051,20 zł.


 • Narodowy program rozwoju czytelnictwa:

W realizacji zadania brały udział wszystkie przedszkola prowadzone przez Gminę Kluczbork. Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup książek do biblioteczek przedszkolnych oraz promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Całkowity koszt realizacji zadania 22.135,30 zł., kwota dofinansowania 18.000 zł, pozostałe środki tj. 4 135,30 zł to wkład własny Gminy Kluczbork. W 2021 r. zrealizowano zadanie w całości.


 • Program powszechnej nauki pływania w ramach projektu pn. "Umiem pływać”:

Program finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w roku 2021, realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa i Sportu. Nauką pływania objęto uczniów klas I-III szkół podstawowych. Wydatki zamknęły się w kwocie 23.520 zł.


 • Program "Laboratoria Przyszłości”:

Program ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury m.in. uzupełnienie pomocy dydaktycznych służących rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przyznana kwota wsparcia wynosi 760.500,00 zł. Kwota wydatkowana w 2021 r. wyniosła 506.765,46 zł.remonty i inwestycje zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku:

 • modernizacja sanitariatu dla dzieci.


Publiczne Przedszkole Nr 2 z OI w Kluczborku:

 • remont pokrycia dachowego.


Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej:

 • zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem.


Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych:

 • zakup pieca konwekcyjno-parowego;

 • usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej z wymianą rur;

 • projekt technologiczny kuchni, projekt instalacji sanitarnej, projekt instalacji elektrycznej oraz montażu dźwigu.


Publiczne Przedszkole w Bogacicy:

 • wymiana kotła c.o.;

 • montaż okien i parapetów.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku:

 • adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną;

 • montaż wykładziny PVC;

 • wymiana stolarki okiennej;

 • roboty elektryczne.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku:

 • montaż nagrzewnic;

 • montaż stolarki okiennej;

 • naprawa i konserwacja boiska Orlik.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku:

 • wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego;

 • wymiana instalacji c.o. w sali gimnastycznej;

 • montaż systemu monitoringu;

 • remont dachu;

 • montaż wykładziny PVC.


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie:

 • wykonano remont pomieszczenia WC dla personelu.


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie:

 • demontaż i montaż okien.


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych:

 • cyklinowanie parkietu i malowanie sali gimnastycznej.


Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kluczborku:

 • roboty malarskie.