INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

17 223 618
+6,95%
do roku 2020Główne kierunki inwestycyjne Gminy Kluczbork w 2021 r.


73% wydatków inwestycyjnych Gminy Kluczbork w 2021 r. zostało skoncentrowanych na realizację przedsięwzięć w 3 obszarach: gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz oświata i wychowanie.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez miasto w 2021 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.


Inwestycje w obszarze gospodarki mieszkaniowej


Koszt: 4.928.866,46


Zdjęcie dokumentu z herbami gmin.

Fot. www.mieszkanieplus.gov.pl

Objęcie udziałów w SIM Opolskie Sp. z o.o.


Koszt: 3.000.000

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) wspólnie z przedstawicielami władz 12 gmin utworzyli Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM). Celem spółki jest realizacja inwestycji mieszkaniowych na nieruchomościach położonych na terenach tych gmin. W pierwszym etapie ma zostać wybudowanych 1.251 lokali.

Podstawowym celem gospodarczym spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Rada Miejska w Kluczborku w dniu 9 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXVII/564/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zakresie jednostek obsługujących gospodarkę mieszkaniową:

   • zakupiono ciągnik - 138.423,94 zł;

   • zmodernizowano mieszkania gminne (komunalnych, socjalnych) - 126.871,10 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano następujące zadania:

   • budowa publicznej toalety przy zbiorniku retencyjnym KLUCZBORK w Ligocie Górnej wraz z dokumentacją projektową - 224.900,00 zł;

   • budowa toalety miejskiej w Kluczborku przy ul. Moniuszki wraz z robotami przygotowawczymi - 156.313,31 zł;

   • modernizacja mieszkań gminnych (komunalnych, socjalnych) - 126.871,10 zł;

   • budowa placu zabaw przy ul. Stefana Batorego w Kluczborku - 62.748,50 zł;

   • modernizacja placów zabaw na terenie Kluczborka - zakup zestawów zabawowych metalowych - 31.770,90 zł;

   • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka:

     • modernizacja wiaty w Żabińcu - 16.839,10 zł;

     • wykonanie wiaty w Łowkowicach - 12.100,00 zł;

     • budowa wiaty przy świetlicy w Krzywiźnie - 50.028,80 zł;

   • budowa wybiegu dla psów przy ul. Sybiraków - 19.657,81 zł;

   • inne wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 82.292,00 zł.

Zdjęcie obiektu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym.

Budowa publicznej toalety przy zbiorniku retencyjnym KLUCZBORK w Ligocie Górnej

Zdjęcie budynku toalety miejskiej.

Budowa toalety miejskiej w Kluczborku przy ul. Moniuszki

Zdjęcie przedstawia osoby w namiotach przy drewnianej wiatce.

Otwarcie zmodernizowanej wiaty w Żabińcu

Zdjęcie drewnianej wiaty.

Budowa wiaty przy świetlicy w Krzywiźnie


Inwestycje w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiskaKoszt: 4.652.032,01

Gospodarka ściekowa i ochrona wód


Koszt: 1.710.674,62


Carousel imageCarousel imageCarousel image

Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku


Koszt: 1.710.674,62

Zakończono prace związane z uzbrojeniem terenu po dawnym tartaku przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku. Dzięki temu powstał atrakcyjny teren inwestycyjny, a część działek znalazła już nowych właścicieli. Prace obejmowały budowę ponad półkilometrowej drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i chodnikiem, powstała sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

„Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku” to kolejny projekt, na który Gmina Kluczbork pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 3.444 068,52 zł, w tym wartość dofinansowania to 2.048.599,25 zł.

Inwestycja zapewni dogodny dojazd do terenów inwestycyjnych, a także usprawni komunikację i wykorzystanie tego terenu. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania, pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Wjazd i wyjazd na tereny inwestycyjny będzie od strony ul. Robotniczej. Będzie możliwy także wyjazd wyłącznie z prawoskrętem bezpośrednio na ul Wołczyńską.

Zdjęcie przedstawia loga.


Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu


Koszt: 1.251.311,94


W obszarze bioróżnorodności realizowane jest przedsięwzięcie wieloletnie mające na celu wdrożenie systemu, wykonanie operatu wodnoprawnego, montaż zasuw jazu na rzece Stobrawa oraz remont mnicha. Wykonanie w 2021 r. wyniosło 1.251.311,94 zł.


Ochrona powietrza


Koszt: 921.505,68


Zdjęcie czujnika do pomiaru stężenia pyłu PM 10 i PM 2,5.

W ramach systemu monitorowania jakości powietrza w gminie zamontowanych jest 30 czujników do pomiaru stężenia pyłu PM 10 i PM 2,5

Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork

Koszt: 673.356,18 zł


Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych

Koszt: 16.091,50 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork, obejmuje likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i przyłączenie do sieci gazowej:

 • w 37 indywidualnych lokali mieszkalnych,

 • oraz w jednym budynku wielorodzinnym (22 lokale mieszkalne).

Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne

Koszt: 232.058,00

Dotowanymi mogły być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kluczbork, w obrębie, których będzie realizowane zadanie.


Oświetlenie ulic, placów i dróg


Koszt: 650.807,09


Zdjęcie przedstawia ozdobę świąteczna na lampie ulicznej.

W zakresie oświetlenia w 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje:

 • budowa i dobudowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kluczbork - 300.872,36 zł;

 • budowa oświetlenia w Ligocie Dolnej na drodze gminnej bocznej od ul. Łąkowej do nr 115 - 79.855,41 zł;

 • przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka - dokumentacja projektowa i montaż oświetlenia aktywnego - 44.795,85 zł;

 • budowa oświetlenia solarnego przy psim wybiegu - dokumentacja projektowa wraz z mapą, namiary i montaż - 44.569,29 zł;

 • dobudowa oświetlenia w Biadaczu - 39.200,00 zł;

 • budowa oświetlenia drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych przy ul. Karola Miarki 18 w Kluczborku - 15.621,00 zł;

 • projekt budowy oświetlenia ul. ks. Skargi i ul. ks. Skorupki - 10.057,78 zł;

 • zakup i dostawa iluminacji świątecznych - 89.230,40 zł.


Utrzymanie zieleni


Koszt: 37.927,00 zł

W zakresie utrzymania zieleni dokonano następujących zakupów:

 • urządzenia zabawowego (zjazd linowy) na plac zabaw w Bąkowie w ramach realizacji projektu Odnowa Wsi - 12.177,00 zł;

 • ogrodzenia boiska w Czaplach Starych w ramach Odnowy Wsi - 12.750,00 zł;

 • traktorka dla sołectwa Smardy Górne - 8.000,00 zł oraz 5.000 zł z Funduszu Sołeckiego.

W obszarze gospodarki komunalnej zbudowano ponadto ogrodzenie panelowe na terenie działki gminnej, na której działa azyl dla zwierząt w Bogdańczowicach o wartości 79.805,68 zł.


Inwestycje w obszarze oświaty


Koszt: 2.912.141,35

Szkoły podstawowe


Koszt: 2.194.792,04 zł


W gminnych szkołach podstawowych w 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje:

 • budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Bogacica - 565.751,41 zł oraz 28.360,80 zł z Funduszu Sołeckiego;

 • budowa nawierzchni sportowo-modułowej wraz z wyposażeniem na boisku asfaltowym przy PSP nr 2 w Kluczborku (Kluczborski Budżet Obywatelski) - wraz z nową nawierzchnią został zamontowany nowy sprzęt w postaci bramek do piłki ręcznej oraz konstrukcje do dwóch boisk do koszykówki - 138.000,00 zł;

 • modernizacja nawierzchni boiska przy PSP w Kujakowicach Górnych - zamontowano nową atestowaną nawierzchnię modułową, o wysokiej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne oraz elastyczności zapewniającej odpowiednią amortyzację dla użytkujących boisko osób - 153.891,29 zł oraz 6.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego;

Zdjęcie boiska sportowego przy szkole podstawowej.

Budowa nawierzchni sportowo-modułowej wraz z wyposażeniem przy PSP nr 2 w Kluczborku

Zdjęcie boiska sportowego.

Modernizacja nawierzchni boiska przy PSP w Kujakowicach Górnych

 • budowa eko-klasy - sali do zajęć dydaktycznych na powietrzu (KBO) - 142.854,39 zł;

 • termomodernizacja dachu sali gimnastycznej w PSP w Kuniowie - 74.568,68 zł.

Zdjęcie przedstawia drewnianą altankę przy budynku.

Budowa eko-klasy do zajęć dydaktycznych na powietrzu


Przedszkola/Oddziały przedszkolne


Koszt: 536.511,41zł / Koszt: 54.515,00 zł


W zakresie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje:

 • zakup pieca konwekcyjnego dla PP nr 2 w Kluczborku - 43.847,04 zł;

 • modernizacja kuchni w PP nr 5 w Kluczborku - 74.049,11 zł;

 • wymiana dźwigu towarowego w PP nr 7 w Kluczborku - 60.399,63 zł;

 • zakup pieca konwekcyjnego dla PP nr 7 w Kluczborku - 35.614,65 zł;

 • projekt technologiczny kuchni, projekt instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż dźwigu, modernizacja zaplecza kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego „Kuchnia” w PP Nr 8 w Kluczborku - 311.645,98 zł;

 • wykonanie i montaż ogrodzenia w PP w Bogacicy - 10.955,00 zł;

 • modernizacja centralnego ogrzewania w Oddziale Przedszkolnym w Kujakowicach Dolnych - 54.515,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w obszarze oświaty dokonano zakupów na rzecz dowożenia uczniów do szkół. Zakupiono i zamontowano garaże o wartości 83.479,16 zł oraz zakupiono samochód do dowozu dzieci Renault Trafic za kwotę 42.843,74 zł.


BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA


Koszt: 1.916.672,52

W obszarze budowy dróg lokalnych w 2021 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:


 • budowy:

   • kontynuacja budowy ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku (WPF) - 1.557.208,87 zł;

   • kontynuacja przebudowy ul. Gen Maczka w Kluczborku (WPF) - 198.084,66 zł;

   • budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku (WPF) - 7.380,00 zł;

 • projekty:

   • projekt budowy drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach - 17.712,00 zł;

   • projekt budowy chodnika i oświetlenia przy ul. Byczyńskiej - 43.776,50 zł;

   • projekt przebudowy ul. Jagiełły i Łokietka wraz z kanalizacją deszczową - 53.136,00 zł;

   • budowa drogi dojazdowej od DK 45 do budynków nr 93b i 101 w Kuniowie (WPF) - aktualizacja dokumentacji projektowej - 3.259,50 zł;

   • budowa drogi ul. Ossowskiego - ul. Norwida w Kluczborku (dokumentacja projektowa) (WPF) - 6.150,00 zł;

   • budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku - dokumentacja projektowa (WPF) - 3.690,00 zł;

 • inne:

   • wykonanie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork - 21.524,99 zł.

Zdjęcie ulicy w trakcie budowy.

Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku


inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej


Koszt: 531.927,76


Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie ulic - ujęcie z góry.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Podkowińskiego


W obszarze wodociągów i infrastruktury sanitacyjnej w 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

 • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci sanitarnej do działek budowlanych w Kraskowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa I etapu - 11.300,00 zł

 • budowa przepompowni ścieków w Ligocie Dolnej do szatni LZS - dokumentacja projektowa, zakup przepompowni i jej podłączenie do sieci - 33.118,20 zł,

 • budowa sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych w Kraskowie - dokumentacja projektowa II i III etapu, wykonanie etapu I - 301.032,08 zł,

 • budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej - 129.633,47 zł,

 • rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podkowińskiego - 56.844,01 zł.


Pozostałe zadania inwestycyjneDomy kultury i świetlice:

  • modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie - przeprowadzono gruntowny remont wszystkich pomieszczeń, który obejmował także roboty w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wymiany istniejącego wysokoemisyjnego ogrzewania na gazowe. Zakupiono wyposażenie w postaci sprzętu multimedialnego, tablic moderacyjnych, sprzętu rekreacyjnego oraz kuchennego - 720.222,74 zł;

  • wykonanie wiaty z utwardzeniem w m. Czaple - 11.561,02 zł;

  • dokumentacja projektowa na remont świetlicy w m. Smardy Górne - 15.500,00 zł.

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie szatni.

Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie kuchni w sali wiejskiej.

Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie

Kultura fizyczna:

  • modernizacja stadionu KKS w Kluczborku (część całości inwestycji) - 153.750,00 zł;

  • modernizacja boisk LZS - 55.000,00 zł;

  • budowa krytej pływalni w Kluczborku - 29.904,00 zł.

Cmentarze:

  • budowa alejek cmentarnych na „starej” i „nowej” części cmentarza z nawierzchnią z kostki brukowej ujętej w obrzeża betonowe - 45.527,98 zł.

Pomoc społeczna i ośrodki wsparcia:

  • wymiana pieca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej - 89.544,00 zł;

  • budowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spectrum autyzmu - 11.863,53 zł.

Zdjęcie przedstawia wybieg dla psów w Parku Miejskim.

Wybieg w Parku Miejskim

Park Miejski:

  • utworzono wybieg dla psów w Parku Miejskim - 39.555,69 zł;

  • zmodernizowano schody w Parku Miejskim - 56.082,54 zł;

  • zakupiono kosiarkę - 34.317,00 zł.

Turystyka:

  • Centrum Edukacji „Stobrawa” - przystosowanie sali na OTW Bąków do działań edukacyjnych - 118.910,25 zł.

Bezpieczeństwo:

  • Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne:

    • fundusz wsparcia komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - 10.000,00 zł;

    • dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup samochodu pożarniczego w ramach Programu Modernizacji OSP - 190.000,00 zł;

    • dotacja dla OSP w Biadaczu na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych - 20.000,00 zł;

  • Policja:

    • fundusz wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu radiowozu - 22.388,45 zł.

  • Monitoring:

    • modernizacja monitoringu miejskiego - 19.331,00 zł


Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.