budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje


infrastruKTURA DROGOWAwydatki na transport i łączność w 2021 r.

4 680 848

-67,38%

do roku 2020


Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. były niższe o niemal 9,7 mln zł w stosunku do wydatków jakie gmina poniosła w 2020 r. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.1

Liczba linii

autobusowych

12

Długość linii

autobusowych (w km)

0,38

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

58

Liczba nowych i wyremontowanych

lamp ulicznych


w tym:


nowe - 27

wyremontowane - 31


Zdjęcie przedstawia ulicę w trakcie budowy.

Budowa ul. Kantora i Podkowińskiegoinfrastruktura MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

10 929 841

+29,40%

do roku 2020


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych, koszty remontów i napraw wykonywanych w gminnym zasobie mieszkaniowym, wydatki na utrzymanie placów targowych, parkingów, posesji i innych terenów gminnych. W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów, objęciem akcji i udziałów w spółkach czy realizacją funduszu sołeckiego.

Znaczącą część wydatków gminy w 2021 r. stanowiły wydatki majątkowe, w tym 3.000.000,00 zł przeznaczono na objęcie udziałów w Spółce SIM Opolskie Sp. z o.o. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Jest to wyraz realizacji umowy zawartej w 2021 r. pomiędzy 12 samorządami (w tym Gmina Kluczbork), a Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie budowy łącznie 1.200 mieszkań. Działka, która zostanie przeznaczona na tę inwestycję w Kluczborku, znajduje się w okolicach ulic Jagiellońskiej, Cybisa i Kantora. Jej potencjał szacuje się nawet na 500 mieszkań, ale realnie planuje się wybudować około 150 mieszkań.


1,4

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

6,1

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

1,0

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork w 2021 r. (stan na 31.12.2021 r.)

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmował 563 lokale komunalne, o łącznej powierzchni użytkowej 26.189,26m2, zlokalizowane w 200 obiektach budowlanych, z czego 34 obiektami zarządza Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, 161 obiektami administrują zarządy bądź zarządcy poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, a 5 obiektami zarządza Administracja Oświaty. Na łączną liczbę 563 mieszkań, 52 lokale znajdują się na terenach wiejskich.


W celu poprawy stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork, w roku 2021 wykonano szereg remontów i modernizacji w lokalach i budynkach komunalnych - zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne (gazowe, elektryczne), roboty ogólnobudowlane, remonty kominów i pieców, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, naprawy pokryć dachowych, za łączną kwotę 481.506,95zł (w tym na remonty 354.635,85 zł; na modernizację 126.871,10 zł).


561

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

11

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


73

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2021 r.

3

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


Pod zarządem MZOK Kluczbork pozostają również lokale użytkowe, garaże, komórki i dzierżawione grunty, których stan na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wielkość zasobu użytkowego Gminy Kluczbork w 2021 r.
(stan na 31.12.2021 r.)LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.

1 126

+19,40%

do roku 20203 059

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

214

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

111

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON


Podatki dla przedsiębiorców w 2021 r.

Wysokość podatków w Gminie Kluczbork utrzymuje się znacząco poniżej maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Jest to wyrazem dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego miasta i utrzymania płynności funkcjonowania lokalnych podmiotów gospodarczych. Ustalona wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową miasta, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy Kluczbork są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.126 .


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna


Nowa część kluczborskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wołczyńskiej, o powierzchni ok. 10 ha, została uzbrojona, przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej. W ramach inwestycji zbudowano drogi wewnętrzne, chodnik, oświetlenie i kanalizację.

Uruchomiono zakład wytwarzający zdrową żywność Foodlab Fit-Catering, a dwa kolejne są w budowie: magazyn meblowego firmy MWM Trade oraz magazyn dystrybucyjny dla firmy InPost. Lokalni inwestorzy zakupili dwie działki, na których powstaną hurtownie z kotłami gazowymi i z rurami.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna - mapka.

W WSSE Kluczbork swoją siedzibę mają następujący przedsiębiorcy (na dzień 8 kwietnia 2022 r.):

  • CEDROB S.A., Wytwórnia Pasz w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa 9,

  • Aspöck Systems Polska Sp.z o.o., ul. Przemysłowa 11, Ligota Dolna,

  • MARCEGAGLIA KLUCZBORK, ul. Przemysłowa 1, Ligota Dolna,

  • Cosma Poland Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 13, Kluczbork,

  • Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. Zakład Kluczbork, ul. Przemysłowa 4, Ligota Dolna,

  • Inpol-Krak Sp. z.o.o. Sp. K, ul. Przemysłowa 5, Ligota Dolna,

  • FOODLAB Fit-Catering, ul. Wołczyńska 15A, Kluczbork.


Więcej na temat uzbrojenia terenów WSSE w zakładce Inwestycje.


Kluczborskie firmy w VII edycji rankingu firm województwa opolskiego

VII edycji Rankingu firm województwa opolskiego "Złota Setka 2021".

W VII edycji Rankingu firm województwa opolskiego "Złota Setka 2021", organizowanego przez Nowa Trybuna Opolska NTO oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki znalazło się kilka firm z terenu Gminy Kluczbork.

W najważniejszym rankingu, wśród stu "Filarów opolskiej gospodarki" znalazły się SIEGENIA-Group Polska, P.V. Prefabet Kluczbork Famel Sp. z o.o. oraz Aspöck Automotive Polska

Z kolei wśród stu "Tygrysów opolskiej gospodarki" znalazło się 7 kluczborskich firm. Były to ponownie Aspöck Automotive Polska P.V. Prefabet Kluczbork, Famel Sp. z o.o. i SIEGENIA-Group Polska, a ponadto Flaxpol, Centrala Nasienna Kluczbork i TYRON Sp z o.o.

Wśród "Jaskółek opolskiej gospodarki", w kategorii małych przedsiębiorstw na drugim miejscu znalazła się Ewa Godyla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EWA". Doceniono też PROFES Spółdzielnię Socjalną OWES dla Subregionu Północnego. Ranking stworzony jest w oparciu o twarde dane liczbowe, w tym wskaźniki rentowności, dynamiki wzrostu czy wyniki netto.


Inkubator przedsiębiorczości

Projekt "Wsparcie na starcie".

Gmina Kluczbork w 2021 r. wspierała promocję Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Chcący otworzyć własną działalność gospodarczą mogli ubiegać się o bezzwrotną dotację do 25.000 zł brutto. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości prowadził rekrutacje dla Kandydatów na Uczestników Projektu "Wsparcie na starcie".


Przedsiębiorczość w czasie COVID-19

Program wsparcie dla przedsiębiorców z Gminy Kluczbork w czasie COVID-19.

Najemcy, którzy na mocy obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 musieli zawiesić lub ograniczyć prowadzenie działalności, a także najemcy których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii mogą zwrócić się o ulgę w czynszu.

Z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XVIII/318/20 z dnia 15 kwietnia 2020r. do odwołania zniesiona zostaje opłata targowa.

Podatnicy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą zwrócić się także o zwolnienie od podatku od nieruchomości i środków transportowych, odroczenie terminu płatności podatku/ zaległości podatkowej, rozłożenie zapłaty na raty, a nawet umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej.

Więcej w opisie programu: LINKZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ


"Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w mieście ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a głównym narzędziem pozwalającym w długim okresie regulować strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W 2021 r. uchwalono punktową zmianę MPZP dla Miasta Kluczborka - część południowa, a ponadto przystąpiono do sporządzania MPZP dla Miasta Kluczborka - część północna.

W Gminie Kluczbork 1/4 powierzchni objęta jest MPZP. W 2021r. wydano 48 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek miasta oraz zadowolenie mieszkańców, a także jest gwarancją racjonalnego gospodarowania terenami dotąd niezabudowanymi.

Istnieje możliwość zapoznania się z MPZP Gminy Kluczbork w systemie Inspire Hub.


43

Liczba MPZP

obowiązujących

1

Liczba planów

uchwalonych

5 184

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

23,9%

Powierzchnia miasta

objęta MPZPTERENY ZIELONE108,2

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

4 698,3

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

30

Drzewa posadzone w 2021 r.

2 100

Krzewy i byliny posadzone w 2021 r.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Ochrona zabytków

W 2021 r. udzielano dotacji na:

  • remont zabytkowych kościołów - 100.000,00 zł dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej,

  • remont obiektów zabytkowych - 414.668,53 zł dla Wspólnot Mieszkaniowych,

  • prace konserwatorskie w parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku - 60.000,00 zł.

Remonty obiektów zabytkowych - dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Remonty obiektów zabytkowych - dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych

Prace konserwatorskie w parafii ewangelicko – augsburskiej w Kluczborku.

Prace konserwatorskie w parafii ewangelicko - augsburskiej w KluczborkuCentrum Kluczborska Bajka - Kluczbork z wyróżnieniem w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego


Już po raz 12 Marszałek Województwa Opolskiego zaprosił mieszkańców województwa, samorządy, stowarzyszenia, inwestorów i projektantów do udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.

24 listopada 2021 r. Wiceburmistrz Kluczborka Pan Roman Kamiński odebrał wyróżnienie w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA za projekt: Rewitalizacja iasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu powstało z terenów poprzemysłowych CENTRUM KLUCZBORSKA BAJKA, która znajduje się pomiędzy kinem Bajka, a halą OSiR.

Projekt rewitalizacji został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W sumie zagospodarowano prawie 1,5 hektarowy teren. Całkowity koszt związany z rewitalizacją tego terenu wyniósł 11.974.272,04 zł, z tego dofinansowanie to 6.832.182,04 zł.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

W 2007 r. Gmina Kluczbork przejęła teren byłego zakładu Przedsiębiorstwo FAMPRA Sp.z.o.o. z Kluczborka. Zakład produkował małą miejską architekturę, taką jak żeliwne latarnie, ławki, barierki, kosze, kwietniki itp. Większość budynków zlokalizowanych na tym terenie powstała przed I Wojną Światową w latach 1910-1915, które pełniły funkcję hal produkcyjnych, odlewni żeliwa, odlewni metali kolorowych, stacji odpylania, magazynu wyrobów hutniczych oraz budynków administracyjno-socjalnych. Z ponad 16 budynków w ramach rewitalizacji pozostawiono dwa, które zostały zmodernizowane.

Na zrewitalizowanych terenach powstało CENTRUM KLUCZBORSKA BAJKA w skład którego wchodzi m.in. Zakład Aktywności Zawodowej w Kluczborku. W zakładzie powstały pracownie: uniwersalna, utrzymania porządku, krawiecka, poligraficzna i ceramiczna. W Zakładzie Aktywności Zawodowej docelowo zatrudnienie znajdzie około 30 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Do kolejnego budynku, po jego adaptacji przeniesiono świetlice środowiskowe „Parasol” dla dzieci z trudnych rodzin. Oprócz robót budowlano-montażowych, do obu budynków zostało zakupione niezbędne wyposażenie. W ramach II etapu rewitalizacji stworzono także teren rekreacji, nauki i rozrywki, na którym znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miasteczko ruchu drogowego. Utworzono mini amfiteatr, który został zlokalizowany w pobliżu południowej ściany szczytowej budynku świetlic „Parasol”. Obejmuje scenę wykończoną deskami z materiału kompozytowego oraz widownię. Jedna ze ścian budynku świetlic będzie pełniła rolę ekranu w kinie plenerowym. Na placu stworzono miejsce na projektor oraz leżaki. W kolejnej części powstała kawiarnia kinowa z tarasem, posiadająca w pełni wyposażoną salę konsumpcyjną, zaplecze oraz bar. Teren ogrodzono, utworzono miejsca postojowe oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów.CZYTAJ DALEJ: