BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem w 2021 r.

193 460 024

+6,82%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

5 800

+8,21%

do roku 20205 350

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

450

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 731

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

89

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kluczbork w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 34,0 mln zł stanowiły 18% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o niemal 4,1 mln zł, czyli 14%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 70% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kluczbork w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 23,1 mln zł i generowały 12% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości ponad 9,7 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Kluczbork w 2021 r.


Dochody Gminy Kluczbork w 2021 r.


Struktura dochodów Gminy Kluczbork w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

4,44%

-0,44 pp.

do roku 2020Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Kluczbork w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 8.589.608,10 zł z czego 2.669.392,39 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 5.920.215,71.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Kluczbork otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja układu drogowego Gminy Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowej". Kwota dofinansowania wyniosła 5.000.000 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem w 2021 r.

182 018 690

+4,72%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

5 457

+6,08%

do roku 20204 941

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

516

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

10 340 311

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

5 599 421

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Kluczbork najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie blisko 59,9 mln zł, co stanowiło blisko 33% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie 55,3 mln zł, co stanowiło 30% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ponad 18,7 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało blisko 12,8 mln zł, co stanowiło 7% wydatków gminy.


Główne kierunki wydatków Gminy Kluczbork w 2021 r.ZADŁUŻENIEKWOTA ZADŁUŻENIA Gminy w 2021 r.

62 814 438

-5,02%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca w 2021 r.

1 883

-3,78%

do roku 202011 441 334

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

13 640 311

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

32,47%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

11 357

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Kluczbork na koniec 2021 r. wyniosło 62,8 mln zł i stanowiło 32,47% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o 5,02% i jednocześnie o 4,05 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. o ponad 1/5 wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt wskaźnika z art. 243 UoFP dla Gminy Kluczbork wg ostatniej
zmiany WPF podjętej w 2021 r.