BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

1 580 225

-1,46%

do roku 2020W 2021 r. na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.580.225,39 zł. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (664.150,33 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (605.155,54 zł). W ramach wydatkowanych środków 261.719,45 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Kluczborku w 2021 r.


W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Kluczbork przekazała środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy. Dzięki wygospodarowanym funduszom, wzmożone patrole policji odbywały się na terenie miasta o różnych porach z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społecznych. Dodatkowo przekazano 22.388,45 zł jako dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji. W ramach Funduszu Wsparcia powiatowej państwowej Straży Pożarnej przekazano 10.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego.DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU612

Liczba przeprowadzonych interwencji na podstawie zgłoszeń mieszkańców
w 2021 r.

98

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2021 r.

523

Liczba udzielonych pouczeń w 2021 r.


42

Liczba udzielonych pouczeń w związku z przestrzeganiem przepisów COVID-19 w 2021 r.

110

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony środowiska w 2021 r.

8

Liczba przeprowadzonych z Policją działań porządkowych w 2021 r.


pozostała Aktywność Straży Miejskiej w 2021 r.

  • Funkcjonariusze Straży Miejskiej zlecali i w miarę możliwości nadzorowali pracę przy czynnościach porządkowych, wykonywanych przez osoby interwencyjne, na rzecz Miasta i Gminy Kluczbork.

  • Kontrolowano place zabaw, boiska oraz miejsca przebywania dzieci i młodzieży pod kątem porządku i bezpieczeństwa w tych miejscach.

  • Straż Miejska brała czynny udział w działaniach poprzez informacyjne ogłaszane przez megafon z samochodów służbowych SM, kontroli przestrzegania nakazów i zakazów dotyczących ograniczenia i przeciwdziałania skutkom SARS-COV2, dostarczania pakietów osobom przebywającym w izolacji, na wspólnych patrolach i działaniu z KPP w Kluczborku skończywszy.

  • Strażnicy odłowili bezpańskie psy w ilości 36 szt. i przewieźli do azylu w Bogdańczowicach, przekazano 6 kotów bezpośrednio do adopcji lub pod opiekę do stowarzyszeń czynnie uczestnicząc w programie zapobiegania bezdomności zwierząt w naszej gminie. W zakresie padłych zwierząt (padliny) kontaktowano się z właściwą firmą utylizacyjną i nadzorowano odbiór.

  • Dokonano kontroli posesji wiejskich pod kątem stosowania się do uchwały Rady Miejskiej o utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy Kluczbork. Skontrolowano ok. 90 posesji i punktów handlowych sprawdzając posiadanie kubłów na śmieci oraz rachunki z wywozu nieczystości ciekłych. W wyniku kontroli w zw. z art. 10 UCPG ukarano 11 osób (w tym 8 za brak rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, 2 za pozbywanie się śmieci niezgodnie z ustawą i 1 za brak złożonej deklaracji). Przeprowadzono ok. 20 kontroli palenisk (w tym ukarano 8 osób z art. 191 ustawy o odpadach).

  • Współpracowano ze wszystkimi wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie kontroli czystości posesji, dostarczania przesyłek poleconych, a także konwojowania listów wartościowych i wartości pieniężnych (616).

  • Współpracowano z WSOiO w zakresie spraw dotyczących wymeldowań i przeprowadzono w tym zakresie 46 wywiadów sporządzając z nich stosowne notatki.

  • Współpracowano z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz pomocy osobom życiowo nieporadnym w wyniku czego 4 osób odwieziono do ośrodków w Bielicach i Pępicach . W okresie zimowym kontrolowano miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne oraz sprawdzano wszelkie sygnały w tym zakresie. Dokonano kilkudziesięciu konwojów wartości pieniężnych dla OPS w Kluczborku.

  • Współpracowano z Miejskim Zarządem Obiektów Komunalnych w zakresie egzekwowania porządku na terenach przez nich administrowanych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom MZOK podczas komisyjnych otwarć mieszkań będących w ich zasobach, Kontrolowano prawidłowość w wykorzystaniu lokali komunalnych (19).

  • W okresie wiosenno-jesiennym kontrolowano w różnych porach dnia kluczborski zalew, Kluczborskie Centrum „Bajka” park miejski, park „Dzierżona” i Rynek pod kątem porządku i bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu aktom wandalizmu oraz spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych min. z wykorzystaniem monitoringu miejskiego.

  • Reagowano na łamanie przepisów ruchu drogowego min. pomijanie znaku B-1 w Rynku i ul. Piłsudzkiego.

  • Współpracowano z Zarządami Nieruchomości w zakresie pomocy w egzekwowaniu porządku i czystości na terenach przez nich administrowanych.

  • Współpracowano z innymi komendami SM w zakresie pomocy prawnej dot. przesłuchań sprawców wykroczeń z terenu Gminy Kluczbork popełniających wykroczenia na terenach całej Polski i odwrotnie.

  • Współpracowano z inkasentami MZOK (w ograniczonym zakresie w zw. z pandemią) pobierającymi opłaty targowe na targowisku miejskim w zakresie egzekwowania opłat od osób uchylających się od wniesienia stosownej za parkowanie.

  • Współpracowano z Strażą Graniczną w zakresie wymiany informacji o obcokrajowcach przebywających na terenie naszej gminy.

  • SM angażowała się w realizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kluczbork poprzez kontrole poszczególnych posesji i podmiotów gospodarczych zgodnie z otrzymanym wykazem z Wydziału Ochrony Środowiska.

  • Współpracowano z wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie naszej gminy (kontrola cieków wodnych, zabezpieczanie miejsc zagrożonych)

  • W okresie zimowym współpracowano z służbami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych.

  • Straż Miejska uczestniczyła w spotkaniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i jest jednym z realizatorów „Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2025” (w ograniczonym zakresie w zw. z pandemią).

  • Komendanci uczestniczyli w szkoleniach z zakresu nowych uprawnień SM oraz zmian w przepisach prawa (w ograniczonym zakresie w zw. z pandemią - kontakt telefoniczny).

  • Współpracowano z firmą FB Servis w zakresie nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami, swobody dojazdu do punktów odbioru śmieci.

  • Straż Miejska czynnie uczestniczyła w pracach i kontrolach Komisji do spraw zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi (w znacząco ograniczonym zakresie w zw. z pandemią).

  • Straż Miejska nadzorowała obsługę i bieżącą konserwację monitoringu miejskiego, w tym dokonano wymiany uszkodzonej 3 kamer na nowe, 1 urządzenie UPS.

  • Monitoring w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku był wielokrotnie pomocny SM jak i KPP w realizacji swoich zadań.

  • Wydano w roku 2021, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kluczborka, 23 zezwoleń stałych na wjazd na drogi gminne objęte zakazem ruchu (B-1).DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH straży pożarnychGmina Kluczbork zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy występuje 9 jednostek OSP:

 • OSP Kuniów

 • OSP Bogacica

 • OSP Biadacz

 • OSP Kujakowice Dolne

 • OSP Kujakowice Górne

 • OSP Bąków

 • OSP Łowkowice

 • OSP Bażany

 • OSP Borkowice.

OSP Kuniów, OSP Bogacica oraz OSP Biadacz od kilku lat są wpisane i działają w strukturach „Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Gmina Kluczbork zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

 • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC;

 • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

 • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

 • przegląd urządzeń;

 • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

 • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

 • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.


Z budżetu miasta 210.000,00 zł przeczono na zadania o charakterze majątkowym, w tym 20.000,00 zł przekazano dla OSP w Biadaczu na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych. W ramach Programu Modernizacji OSP, dla OSP w Kuniowie przekazano dotację w wysokości 190.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego.

Zdjęcie przedstawia jadący wóz strażacki.

Źródło zdjęcia: http://kluczbork112.pl/

Zdjęcie wozów strażackich.

Źródło zdjęcia: http://kluczbork112.pl/


478

Liczba zdarzeń / interwencji OSP w 2021 r.

81

Liczba zdarzeń / interwencji pożarniczych OSP w 2021 r.

397

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących miejscowych zagrożeń w 2021 r.


Zdjęcie przedstawia strażaków gaszących pożar budynku.
Zdjęcie przedstawia gaszenie pożaru budynku z wysuniętej drabiny wozu strażackiego.
Zdjęcie strażaków przy wozie strażackim.
Zdjęcie jadących wozów strażackich nocą.

Źródło zdjęć: profil FB Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie.